Dina rättig­heter

Här har vi sammanställt information om dina rättigheter utifrån hur Forena hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Hänglås

DINA RÄTTIG­­HETER TILL TILL­­GÅNG, RÄTTELSE OCH RA­DE­RING

Du har rätt till information om personuppgiftshanteringen och kan begära registerutdrag över vilka uppgifter Forena har sparat om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter och kompletterar ofullständiga uppgifter, inkom med en begäran till dataskydd(a)forena.se.

Du har även rätt att i vissa fall få uppgifter raderade. Detta gäller till exempel sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det syfte uppgifterna blev insamlade, eller om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I en del fall har Forena ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att Forenas intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att det finns lagkrav som gör att Forena måste behålla dem. Vissa lagar, exempelvis bokföringslagen, hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter. Du har också rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för vissa syften, till exempel direktmarknadsföring, vilket du kan läsa mer om nedan.

Den här rätten innebär att du kan begära en kopia över de uppgifter Forena har om dig och som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig, eller baserat på ditt samtycke, i ett maskinläsbart format. Detta för att du ska kunna flytta dina personuppgifter till en annan mottagare. Om du vill det, kan du göra en begäran via dataskydd(a)forena.se.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) med klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter. Om du har lidit skada av att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande lagstiftning kan du ha rätt till skadestånd.

Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av de uppgifterna. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling.

Du kan invända mot vår behandling som sker baserat på berättigat intresse (artikel 6(1)(f) GDPR) med hänvisning till dina personliga omständigheter. Du kan också alltid invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. När du meddelar oss att du inte längre vill få direktmarknadsföring från oss, kommer vi att stänga av marknadsföringen och alltså sluta skicka dig marknadsföring.

I de fall där vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta med behandlingen.

Forena personvaliderar medlemmar som ringer in till oss. Personvalideringen går till så att du blir ombedd att legitimera dig med BankID. På så vis kan vi säkerställa att du är du och att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer.

KON­TAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR KRING PERSON­­UPP­­GIFTER

Har du frågor kring integritet, personuppgifter eller dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta Forena per e-post, post eller telefon.

E-post: dataskydd(a)forena.se
Telefon: 08-791 17 00
Postadress: Forena, Box 1116, 111 81 Stockholm

Forena har ett dataskyddsombud för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen följs och att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

E-post: dataskyddsombud(a)tco.se
Postadress: Dataskyddsombud, TCO, 114 94 Stockholm

Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Forena har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande Forenas behandling av dina personuppgifter.