Data­skydds­policy

Forenas Dataskyddspolicy är beslutad av förbundsstyrelsen och beskriver hur Forena behandlar dina personuppgifter.

Hänglås

Forena tar din integritet på allvar. Som personuppgiftsansvarig är Forena skyldig att se till att all behandling av personuppgifter i förbundet sker i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Du som medlem ska känna dig trygg när du lämnar ut personuppgifter till oss. Här beskrivs vilka personuppgifter Forena behandlar, till vilket ändamål och vilka rättigheter du har som registrerad.

VAD ÄR EN PER­SON­­UPP­­GIFT?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande person. Exempel kan vara namn, personnummer, telefon och adressuppgifter men också en e-postadress, en IP-adress, ljudinspelning eller ett foto. Vissa personuppgifter räknas som särskilt känsliga, däribland uppgift om fackligt medlemskap, och ska därför behandlas med särskild aktsamhet.

Forena, organisationsnummer 802001-1535, är ansvarigt för de personuppgifter som vi samlar in om dig och den behandlingen som framgår nedan. Forena följer tillämplig dataskyddslagstiftning i all personuppgiftshantering som sker inom förbundet.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring integritet och behandlingen av dina personuppgifter.

Som registrerad hos Forena har du enligt dataskyddsförordningen rätt till:

 • Att få ett registerutdrag över de personuppgifter vi har om dig och information om behandlingen.
 • Att begära rättelse av felaktiga uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att komplettera med uppgifter som du tycker saknas och som är relevanta med hänsyn tagen till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
 • Radering av uppgifter om dig, vilket kan vara i fall där:
 1. uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 2. behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 3. behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 4. du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 5. personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Begränsning av behandling, vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som uppgifternas korrekthet utreds.
 • Att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring eller efter en intresseavvägning.
 • Att inte bli föremål för beslut som endast grundas på automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.
 • Dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall har rätt att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format och använda uppgifterna på annat håll. Detta gäller för uppgifter som du har tillhandahållit Forena och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund.

Här hittar du mer information om hur vi behandlar medlemmars personuppgifter samt icke-medlemmars personuppgifter

Har du frågor kring integritet, personuppgifter eller dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta Forena per e-post, post eller telefon.

E-post: dataskydd(a)forena.se
Telefon: 08-791 17 00
Postadress: Forena, Box 1116, 111 81 Stockholm

Forena har ett dataskyddsombud för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen följs och att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

E-post: dataskyddsombud(a)tco.se
Postadress: Dataskyddsombud, TCO, 114 94 Stockholm

Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Forena har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande Forenas behandling av dina personuppgifter.