Klimat­­för­ändringar i fokus på Världs­arbets­miljö­dagen

På Världsarbetsmiljödagen uppmärksammas aktuella arbetsmiljöfrågor för arbetstagare världen över!

Christian Sundin
Christian Sundin, arbetsmiljöexpert

Forena uppmärksammar också denna dag varje år denna dag eftersom vi vill vara med att påverka och bidra till en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö i försäkringsbranschen. Det är Förenta nationernas fackorgan ILO (Internationella arbetstagarorganisationen) som har tagit initiativ till att varje år den 26 april uppmärksamma arbetstagares arbetsmiljö världen över.

I år är temat för FN och ILO hur klimatförändringarna påverkar arbetstagares arbetsmiljö och hälsa. Man ser att klimatförändringar redan har stor påverkan på arbetsplatser världen över, och inte minst behöver man ta höjd för riskerna framgent med ökande klimathot. Den svenska ILO-kommittén arrangerar tillsammans med det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ett seminarium med temat arbetsrelaterad dödlighet.

En arbetsplats ska vara en säker och trygg plats, man ska inte behöva bli sjuk eller avlida på grund av sitt arbete.

- När man reflekterar över att människor dör på grund av arbetet så tänker nog många på fysiska olyckor, att människor helt enkelt förolyckas på arbetsplatsen. Men, den största andelen av människor som dör på grund av arbetet bland tjänstemän gör det inte för att de förolyckas fysiskt, utan på grund av arbetsrelaterade sjukdomar, många gånger kopplat till stress, säger Forenas arbetsmiljöexpert Christian Sundin.

- Om vi tittar på statistik från Arbetsmiljöverket till exempel så ser vi att över 3000 personer dör i Sverige varje år på grund av sjukdomar eller skador som är arbetsrelaterade, endast cirka 10 procent av dessa är direkta fysiska olyckor, över 30 procent av dödsfallen är stressrelaterade (över 800 personer). Det betyder att dessa människors liv förkortas av riskfaktorer i arbetslivet, riskfaktorer som många gånger går att undvika genom att riskbedöma och arbeta förebyggande ute på arbetsplatserna, fortsätter Christian.

Enligt OSHA EU (Europeiska arbetsmiljöbyrån) så dör över 200 000 människor inom EU på grund av arbetsrelaterade sjukdomar, även här är stress den största orsaken, och i hela världen rör det sig om över 2 miljoner människor.

Många gånger är stressrelaterad sjukdom kopplad till dålig organisation av arbetet ute på arbetsplatserna, där otydlighet kring ansvar, roller, arbetsuppgifter och arbetsbelastning är några orsaker man kan nämna. De viktigaste faktorerna för att förebygga ohälsa och sjukdom är man tittar på dels friskfaktorer, vad fungerar? Men lika viktigt är att man tittar på eventuella risker kopplat till hur arbetet organiseras och förändringar av betydelse för arbetsmiljön.

Arbetsgivarens starka rätt att leda och fördela arbetet kommer med ett stort ansvar, nämligen att inte leda och fördela på ett sätt som riskerar att leda till ohälsa hos arbetstagarna.

I rollen som arbetsmiljöombud ingår möjligheten att rapportera och uppmärksamma arbetsgivare på risker, risker som arbetsgivaren kanske själv missar eller har missat. De kan också begära att en viss undersökning av arbetsmiljön görs eller begära direkta åtgärder, allt för att möjligaste mån förebygga att någon faktiskt blir sjuk eller förolyckas på grund av jobbet.

Arbetsgivaren har en skyldighet att samverka arbetsmiljön med arbetstagarna och dess representanter arbetsmiljöombuden. Samverkan är av yttersta vikt för att förebygga risker och skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Forena har utsett inte mindre än över 260 förtroendevalda arbetsmiljöombud i försäkringsbranschen och i sin roll företräder de alla anställda. Varje dag vakar de över frågor som rör arbetsmiljön och samverkar med arbetsgivaren i viktiga frågor som rör de anställdas förutsättningar och arbetsmiljö.

- Just idag 26 april uppmärksammar vi arbetsmiljöombuden, de förtjänar att uppmärksammas alla dagar året om i det viktiga arbete de gör för att vi alla ska få möjlighet att påverka vår arbetsmiljö. Inte minst genom att hjälpa och påminna arbetsgivarna om att vi i möjligaste mån ska få ha trygga och säkra arbetsplatser, utan att vi blir sjuka eller dör på grund av arbetet, avslutar Christian Sundin.