Förlegat undantag består - men rätt riktning för ersättning vid våld i nära relationer

Våld i nära relationer, och i synnerhet mäns våld mot kvinnor är ett av de största samhällsproblemen och utgör allvarlig kriminalitet.

Anders Johansson, förbundsordförande
Anders Johansson, förbundsordförande

Dessa brott och övergrepp är också det tydligaste uttrycket för bristande jämställdhet. Förra året begicks 81 procent av misshandelsbrotten mot kvinnor av en bekant person.  

Trots detta har fortfarande 4 av 11 försäkringsföretag ett undantag i hemförsäkringarna som innebär att den som drabbas av överfall och våld i hemmet inte kan få ersättning för det. Forena menar att undantaget är indirekt diskriminerande. Vi kan inte se att det finns något berättigat syfte med undantaget som gör att det kan rättfärdigas.  

Forena uppmanade branschen redan 2022 att agera för att principen togs bort. I Forenas nya rapport ”Fler försäkringsföretag erbjuder skydd vid våld i nära relation – dags för en modernisering av europamarknaden” ser vi att det förlegade undantaget består men att utvecklingen går framåt.  

Numera erbjuder 95 procent av hemförsäkringsmarknaden försäkringar där undantaget är borttaget. Även om branschen inte hörsammat oss fullt ut, har fler försäkringsföretag tagit viktiga steg. Vid våld i nära relationer är det därutöver snåriga och tidskrävande processer. Och det är ett gigantiskt mörkertal av brott som aldrig anmäls. Forena vill därför se sänkta trösklar för att våldsutsatta inom den försäkrade kretsen ska kunna få ytterligare skydd. Det handlar om merkostnader vid akut boende, ombudshjälp samt att kravet på att polisanmälan slopas.  

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen i Sverige och EU:s ambitioner att komma till rätta med våld i nära relationer har Forena även gjort en utblick i Europa. Genom Forenas europeiska samarbete i UNI Europa Finans, som är den europeiska fackliga federationen för försäkringsanställda i Europa, har vi erhållit svar från tio länder. Det är bara Sverige och Island som erbjuder någon form av skydd vid våld i hemmet när förövaren ingår i den försäkrade kretsen. I övrigt verkar skydd saknas. Även om resultaten inte är heltäckande ger det en viktig indikation om hur den europeiska försäkrings-marknaden förhåller sig till och agerat i frågan om våld i nära relation.  

Vi vill nu en gång för alla se en branschpraxis för ett modernt utformat överfallsskydd. En sådan praxis skulle också göra det möjligt för den svenska försäkringsbranschen att ta frågan vidare till Bryssel och EU och hela den europeiska försäkringsmarknaden. Från Forena bistår vi gärna i ett sådant arbete. 

Våld i hemmet spiller också över på arbetsplatsen och kan påverka medarbetare och team. Det är också en grundläggande mänsklig rättighet som tillhör varje anställd att kunna arbeta säkert och värdigt, fritt från våld och trakasserier, oavsett var jobbet utförs. Forena har därför ett särskilt intresse att försäkringsbranschen och arbetsgivarna agerar. Vi ser också att ett sådant arbete kommer att öka kvinnors (och andra partners) kunskaper om partnervåld i hemmet, uppmuntra till anmälan, skydda utsatta och stärka det förebyggande arbetet. 

Med ett helt nytt EU-direktiv på plats som adresserar våld i nära relationer har branschen nu en gång för alla ett bra tillfälle att agera i linje med utvecklingen och inte minst för moderna och jämställda försäkringsvillkor både i Sverige och EU.  

Anders Johansson 

Förbundsordförande i Forena