Forena på UNI Global världs­kongress 2023

Forena var på plats med en delegation på UNI Global Unions världskongress i Philadelphia, som ägde rum 27–30 augusti.

Susanne Lindberg
Susanne Lindberg

Forenas 1 vice ordförande Susanne Lindberg leder var en av deltagarna. Vad betyder det att Forena är på plats på UNI Global Unions världskongress?

- Det är verkligen en högtidsdag att vara på global facklig kongress. Här möts vi fackligt aktiva från hela världen som jobbar för att göra sina arbetsplatser bättre för sina kollegor. Och många som kämpar för rätten att organisera sig och förhandla kollektivt för bättre arbetsvillkor. Vi är så vana vid den svenska modellen och en inkluderande tillväxt där det finns en vision om att välstånd delas mellan medborgare. Vi har starka oberoende fackföreningar och en arbetsmarknad för utveckling och omställning. Här blir vi uppmärksammade på att alla inte har samma förutsättningar som vi, säger Susanne Lindberg.

I länder i mellanöstern hämmar exempelvis politiska konflikter arbetet, runt om i Asien driver eldsjälar på för att fackliga organisationer ens ska få existera, i länderna i Syd- och Latinamerika riskerar fackligt engagerade livet. Det handlar om våra kollegor runt om i världen. 

- Vi blir också påminda om att aldrig ta den svenska förhandlingsmodellen för given och att rekrytera medlemmar, bedriva aktivt påverkansarbete och utveckla våra strategiska förmågor både lokalt som globalt är helt centralt. Det är bara så vi kan vara relevanta och få inflytande, fortsätter Susanne Lindberg.

Tillsammans beslutar kongressen om mål och ramverk för det internationella fackliga engagemanget för de olika sektorerna 2023-2027.

Finans­sektorn samlades i samband med världs­kongressen

Under vistelsen i Philadelhipa har Forenas delegation även varit med och antagit nya inriktningar för både det europeiska och globala arbetet inom finanssektorn, inom UNI Europe Finance och UNI Global Finance. Inför sektorskonferenserna, där Forena som förbund använder vår demokratiska rätt att rösta, har vi bidragit med inspel till besluten. I stor utsträckning samordnar vi oss med våra systerförbund inom Norden, och då framför allt inom Nordic Financial Unions, NFU.

Bara de senaste åren har finansbranschen genomgått betydande förändringar med både omstruktureringar, en enorm ökning av distansarbete och omvandling genom automatisering och artificiell intelligens.

För att möta dessa förändringar inom sektorn, där vi från Forena ständigt jobbar för att lyfta de försäkringsanställda, är inriktningen fortsatt att stärka arbetstagarnas inflytande genom kollektiva förhandlingar, hållbar finansiering, rättvis omställning med fokus på klimatförändringar, teknik och dataetik, mångfald och inkludering, social dialog och utbildning.

- I takt med att finansmarknadens aktörer, och även alltmer de svenska försäkringsbolagen och techföretag med koppling till försäkring, blir alltmer globala måste också vårt arbete vara det, säger Susanne Lindberg.

Under sektors konferenserna fick vi också ta del av erfarenheter av framgångar och utmaningar, hot och möjligheter från alla medlemsförbund i alla UNIs regioner och länder inom ramen för konferensens teman.

  • Strong Finance Unions Rising Together – som bygger facklig styrka genom organisering, kollektiva förhandlingar och ansvarsutkrävande av multinationella företag.
  • Starka finansförbund för en hållbar ekonomi och en rättvis omställning - anständiga jobb och hållbar finansiering, klimatförändringar och rättvisa
  • Användningen av teknik inom finanssektorn - utbildning, sunda arbetsvillkor, integritet och datarättigheter
  • Demokrati och mänskliga rättigheter

Anna Maria Romano, från italienska Fisac Cgil, valdes till ny ordförande för UNI Global Finans och Forenas vice ordförande Susanne Lindberg kommer att representera Forena i den globala styrgruppen som sammanträder ungefär två gånger per år.

UNI Global Kvinno­konferens 25–26 augusti 2023

De senaste åren har vi kunnat följa hur demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet krymper världen över, inte minst för kvinnor. Därför var det extra viktigt för Forena att delta under den globala kvinnokonferensen i Philadelphia. En stark och global fackföreningsrörelse och välfungerande samarbeten är nödvändig för att vi ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Denna koppling gör vi också i Forena.

Bland de motioner som behandlades fanns flera av Forenas frågor. Bland annat hot och våld i arbetslivet samt våld i nära relationer. Ingen ska berövas sitt självförtroende och sin tro på livet, varken på jobbet eller hemma. Ändå händer det. Våld i nära relationer är ett av våra största samhällsproblem. Andra viktiga motioner berörde jämställda kvinnors hälsa och teknik.

Forenas 1 vice ordförande Susanne Lindberg lyfte vikten av att vi alla måste agera oavsett förutsättningar, vilken sektor vi arbetar i eller var i världen vi befinner oss. Som exempel visade vi från Forena hur det fortfarande råder brister många hemförsäkringar i fråga om överfallsskydd när kvinnor utsätts för våld i hemmet. Ett skydd som i många fall inte gäller om gärningspersonen och offret lever i samma hushåll.

I praktiken innebär det att försäkringsskyddet vid överfall inom hemmet och vid våld i nära relationer är obefintligt. Detta går stick i stäv med Agenda 2030 och målet om jämställdhet. Allmänheten efterfrågar därutöver nya och hållbara produkter för att öka alla människors individuella trygghet, oavsett kön.

Här finns en tidigare rapport om våld i nära relationer